Urne­nedsettelse og aske­spredning

Urnenedsettelse

 

Valg av nytt gravsted og tid for urnenedsettelse kan gjerne avtales gjennom vårt begravelsesbyrå. Ved nedsettelsen møter man frem ved gravstedet til avtalt tidspunkt. Vanligvis er det ingen seremoni i forbindelse med nedsettelsen, men dette kan arrangeres.

Urnen blir satt ned av en representant fra kirkegårdsbetjeningen. Byråets personell er vanligvis ikke tilstede.

I enkelte kommuner kan en ikke regne med å få satt urnen ned i vinterhalvåret. Urnen står oppbevart på krematoriet eller gravlunden i påvente av nedsettelsen.

Etterlatte eller begravelsesbyrået må bestille dato og tidspunkt for urnenedsettelsen. Dette gjøres hos gravlundskontoret. Urnen må settes ned innen seks måneder etter dødsfallet

Askespredning

Det er fylkesmannen i det fylke hvor asken søkes spredt, som kan gi tillatelse til spredning.

En person som har fylt 15 år, og som ønsker sin aske spredt for vinden, kan selv søke om dette til fylkesmannen.

Det er et vilkår at spredning av aske foregår i sømmelige former og på egnet sted, og at asken ikke deles, men spres samlet ett sted.

Hvor asken kan spres

En av intensjonene bak bestemmelsen om hvor asken kan spres, er at det skal skje på et slikt sted at den blir tatt opp i naturens kretsløp, og at den senere ikke kan gjenfinnes. Det betyr at området bør ha et øde preg uten nærhet til bebyggelse eller der bebyggelse kan forventes. Det bør heller ikke være et populært utfartsområde, jf. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) rundskriv P-8/2012 datert 18.12.2012.

Askespredning kan tillates på høyfjellet og i sjøen/havet. Det er nå åpnet for askespredning i elver, vassdrag og øvrig ferskvann i områder med tilstrekkelig øde preg. Videre kan det nå gis tillatelse til at urner av lett oppløselig materiale kan senkes i sjøen framfor at asken spres på sjøen/havet. Tillatelse til spredning i sjøen/ havet bør likevel ikke gis dersom det er mye båt/fritidstrafikk i området, eller der det er strender med mye bebyggelse i området.

Når det gjelder spredning over land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som er avgjørende for om det gis tillatelse. Det kan gis tillatelse til spredning av aske i områder som ikke er bebygd, og der det området har et øde preg, for eksempel øde skogs-områder. Imidlertid bør det ikke gis det ikke tillatelse til spredning i populære utfartsområder.

Innenfor disse rammer kan Fylkesmannen utvise et skjønn.

Det gis ikke tillatelse til å spre asken i nærheten av familiens hytte, da et slikt sted kan få karakter av «privat gravsted», jf. ovennevnte rundskriv.