Seremoni

De fleste har behov for en seremoni, mens noen velger gravferd uten seremoni eller har en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller ved en askespredning.

Det kan derfor være nyttig å stoppe litt opp og tenke igjennom hvilken type seremoni eller markering som best ivaretar etterlatte og venners behov og avdødes ønsker.

Religiøs seremoni

En religiøs seremoni er en livssynsseremoni i regi av et trossamfunn.

De fleste religiøse seremonier er i regi av Den norske kirke. En kirkelig seremoni har et tydelig kristent innhold, med fokus på de etterlatte. Det er kirkens prester som forretter seremonien etter kirkens liturgi. Som etterlatte kan du selv velge salmer, musikk og medvirke til minnetalens innhold.

Livssynsåpen seremoni 

En livssynsåpen seremoni kan enten ha en religiøs eller en ikke-religiøs grunntone. Det kan også tenkes flerkulturelle seremonier der det gis rom for flere livssyn i samme seremoni.

Det som særpreger en livssynsåpen seremoni, er at de etterlatte står helt fritt i å velge innhold og fokus, samt hvem som skal lede seremonien. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk står etterlatte helt fritt til å sette et personlig preg på seremonien.

Vi formidler gravferdstalere som kan bistå etterlatte med gjennomføringen.

Humanistisk seremoni

En humanistisk seremoni er en livssynsseremoni i regi av Human-Etisk Forbund.

Seremonien er fri for religiøst innhold, med fokus på avdøde. Forbundet har egne gravferdstalere og de etterlatte står relativt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og minnetalens innhold.

Annen/ingen seremoni

Vi medvirker også til andre typer seremonier.

I Norge finnes svært mange forskjellige trossamfunn, og de fleste store verdensreligioner som f.eks. Islam, Hinduisme og Buddhisme er også representert.

I hvert tilfelle er det viktig at planlegging og gjennomføring av seremonien gjøres i nært samarbeid med de ansvarlige i det enkelte trossamfunn eller religion.

Det er også mulig å gjennomføre en begravelse uten en seremoni. For å få mer informasjon om dette, ta kontakt med oss.

Hvem skal sørge for gravferden?

Gravferdslovens §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden:

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.
Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.

Sang og musikk

Sang og musikk er for mange en svært viktig del av seremonien, uansett seremoniform. Det musikalske er ofte med på å sette stemningen og rammen for hele høytideligheten sammen med det som sies, og det kan være med på å understreke og poengtere nettopp dette.

Derfor blir det så viktig å bruke god tid akkurat på disse valgene. Bruk av musikk den avdøde var glad i, vil være med og gi seremonien et personlig og gjenkjennelig preg.

Valg av seremoniform vil naturlig nok legge noen føringer for sang og musikkvalg, og det vil være naturlig å rådføre seg med organist, prest eller taler i det enkelte tilfelle.

Vi har også lang og god erfaring i hva som kan fungere i forskjellige sammenhenger og kan komme med forslag.

Programhefte

Nedenfor viser vi et lite utvalg av det sortiment vi fører. Det er også mulig å bruke egne bilder av avdøde eller bilder av et sted som betyr mye som hytta, natur eller annet. Vi kan redigere bilder og klargjøre for bruk hvis ønskelig.

Vi har en fast pris på 1 500,– for oppsett og redigering. I tillegg kommer 6,– pr stk som trykkes. Disse prisene gjelder uansett hvor mye redigering det blir.

Minnesamvær

Minnesamvær har vært og er en tradisjon og anledning for familie, slekt og venner å møtes for å minnes den avdøde. Minnesamvær er for mange en stor del av sorgprosessen hvor fellesskapet med familie og nære venner står sentralt. En anledning hvor det sies noen ord, minner utveksles og hvor det dermed settes et verdig punktum for gravferden.

Vi har oversikt over hvilke muligheter som finnes og kan være behjelpelig med å bestille egnet lokale, mat og serveringshjelp hvis ønskelig.